VE3TEJ-15>T2UU8T,WIDE2-2,qAS,VE3TEJ:`m*-mI^>/]"49}146.520MHz=
VE3TEJ-15>T2UU4Y,qAS,VE3TEJ:`m)xl!}>/]"6p}146.520MHz=
VE3TEJ-15>T2UU4Y,WIDE2-2,qAS,VE3TEJ:`m)xlI\>/]"6l}146.520MHz=
VE3TEJ-15>T2UU6X,qAR,W8QT-1:`m(:!\F>/]"6w}146.520MHz=
VE3TEJ-15>T2UV3V,WIDE2-1,qAR,W8QT-1:`ma[">m>/]"6{}146.520MHz=
VE3TEJ-15>T2UV6U,qAS,VE3TEJ:`m^t">k>/]"6x}146.520MHz=
VE3TEJ-15>T2UW4R,WIDE2-2,qAR,W8QT-1:`m\)!zj>/]"7#}146.520MHz=
VE3TEJ-15>T2UX3S,WIDE2-1,qAS,VE3TEJ:`lVG!fh>/]"7#}146.520MHz=
VE3TEJ-15>T2UX7T,qAR,W8QT-1:`lSc">j>/]"7)}146.520MHz=
VE3TEJ-15>T3PS1V,VE3KSR*,WIDE2,qAR,VA3BAL-4:`lM("zI>/]"7C}146.520MHz=
VE3TEJ-15>T3PY5T,VE3KSR*,WIDE2-1,qAR,VA3BAL-4:`l3A!ff>/]"6o}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QP1V,VE3KSR*,WIDE2,qAR,VA3BAL-4:`l-\!]>/]"6`}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QS5R,WIDE2-1,qAO,VA3CQC-1:`kUDn <>/]"6N}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QS7T,WIDE2-2,qAO,VA3CQC-1:`kT5l?J>/]"6P}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QS3U,WIDE2-2,qAO,VA3CQC-1:`kR%l?$>/]"6>}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QS0U,qAO,VA3CQC-1:`kPwo!$>/]"6>}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QR8T,WIDE2-2,qAO,VA3CQC-1:`kL* p.>/]"53}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QS9W,qAO,VA3CQC-1:`kJ~ fZ>/]"4j}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QT7V,VE3RSB,WIDE2*,qAO,VA3CQC-1:`kIL q+>/]"4g}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QT5V,qAO,VA3CQC-1:`kHYl b>/]"4e}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QT5V,WIDE2-2,qAO,VA3CQC-1:`kHXlI>/]"4e}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QT5U,WIDE2-2,qAO,VA3CQC-1:`kHTl?">/]"4e}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QT5T,WIDE2-2,qAO,VA3CQC-1:`kHRlg$>/]"4e}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QT5P,WIDE2-2,qAO,VA3CQC-1:`kH@l?%>/]"4e}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QT4Y,WIDE2-2,qAO,VA3CQC-1:`kH;l?>/]"4g}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QT4X,VE3RSB*,WIDE2-1,qAO,VA3CQC-1:`kH8l]#>/]"4h}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QT3S,qAO,VA3CQC-1:`kG[nI$>/]"4`}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QS8Y,VE3RSB,WIDE2*,qAO,VA3CQC-1:`kEm!+$>/]"4^}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QS3Y,qAO,VA3CQC-1:`kCj q$>/]"4d}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QR9U,WIDE2-2,qAO,VA3CQC-1:`kB5l i>/]"4i}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QR9U,WIDE2-2,qAO,VA3CQC-1:`kB4m b>/]"4h}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QS0W,WIDE2-2,qAO,VA3CQC-1:`kB/lH.>/]"4r}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QS0W,WIDE2-2,qAO,VA3CQC-1:`kB/l>->/]"4o}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QS1Q,WIDE2-2,qAO,VA3CQC-1:`kB-l>,>/]"4l}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QS1R,WIDE2-2,qAO,VA3CQC-1:`kB-l>->/]"4k}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QS1S,WIDE2-2,qAO,VA3CQC-1:`kB,l>.>/]"4l}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QS1U,WIDE2-2,qAO,VA3CQC-1:`kB,lH.>/]"4l}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QS1V,WIDE2-2,qAO,VA3CQC-1:`kB+l>.>/]"4l}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QS1X,qAO,VA3CQC-1:`kB*m*g>/]"4m}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QR8W,VE3RSB,WIDE2*,qAO,VA3CQC-1:`kA0nI#>/]"4k}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QS0R,WIDE2-2,qAO,VA3CQC-1:`kA4l@`>/]"4g}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QR9P,VE3RSB*,WIDE2-1,qAO,VA3CQC-1:`kA9lSP>/]"4a}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QR9T,WIDE2-2,qAO,VA3CQC-1:`kA*lS>/]"4c}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QR8W,WIDE2-2,qAO,VA3CQC-1:`kA)lJ2>/]"49}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QS0V,qAO,VA3CQC-1:`kB"ni:>/]"4t}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QS1Y,WIDE2-2,qAO,VA3CQC-1:`kB)lTs>/]"4s}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QS1Y,WIDE2-2,qAO,VA3CQC-1:`kB*l^h>/]"4t}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QT2R,WIDE2-1,qAO,VA3CQC-1:`kG)!rt>/]"4q}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QT9Q,qAO,VA3CQC-1:`kIJ J{>/]"4u}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QR5X,qAO,VA3CQC-1:`kL7 h>/]"5I}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3QS3U,WIDE2-2,qAR,VA3BAL-4:`kR"!|t>/]"6J}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3PX7U,VE3KSR*,WIDE2-1,qAR,KC2WBX-2:`l6V"6I>/]"6c}442.525MHz=
VE3TEJ-15>T3PV9S,VE3KSR*,WIDE2,qAR,VA3APW-3:`lGF"^J>/]"7:}=
VE3TEJ-15>T3PT0S,VE3KSR*,WIDE2-1,qAR,VA3APW-3:`lKy"T4>/]"7W}=
VE3TEJ-15>T2UX7P,WIDE2-2,qAS,VE3TEJ:`lT% "V>/]"7)}=
VE3TEJ-15>T2UW7X,WIDE2-1,qAS,VE3TEJ:`mYx!hU>/]"6i}=
VE3TEJ-15>T2UW3T,qAS,VE3TEJ:`m\`"^U>/]"7$}=
VE3TEJ-15>T2UV6P,WIDE2-2,qAS,VE3TEJ:`m_D"@Y>/]"6v}=
VE3TEJ-15>T2UV3R,qAS,VE3TEJ:`m&+!|V>/]"6r}=
VE3TEJ-15>T2UU6R,WIDE2-1,qAS,VE3TEJ:`m(N J?>/]"6k}=
VE3TEJ-15>T2UU5V,WIDE2-2,qAR,W8QT-1:`m)l|W>/]"6k}=
VE3TEJ-15>T2UU5V,W8QT-1,N3HBE-3,WIDE2*,qAR,N3TJJ-13:`m)l|W>/]"6k}=
VE3TEJ-15>T2UU5W,qAS,VE3TEJ:`m**nUN>/]"6k}=
VE3TEJ-15>T2UV0Q,WIDE2-2,qAS,VE3TEJ:`m*.m#V>/]"6o}=
VE3TEJ-15>T2UV4V,qAS,VE3TEJ:`m)un6x>/]"6v}=
VE3TEJ-15>T2UV4U,WIDE2-2,qAS,VE3TEJ:`m*1lK>/]"6r}=